قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه

کارخانه دشتستان راد

آخرین بروزرسانی : 1403/03/01
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 دشتستان راد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 359,449 ریال
ورق گالوانیزه 0.5 میل رول 1250 دشتستان راد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 397,064 ریال
ورق گالوانیزه 1.5 میل رول 1000 دشتستان راد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 370,458 ریال
ورق گالوانیزه 1.25 میل رول 1250 دشتستان راد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 359,449 ریال
ورق گالوانیزه 1 میل رول 1250 دشتستان راد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 359,449 ریال
ورق گالوانیزه 1.5 میل رول 1250 دشتستان راد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 370,458 ریال
ورق گالوانیزه 1.25 میل رول 1000 دشتستان راد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 359,449 ریال
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 دشتستان راد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 397,064 ریال
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 دشتستان راد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 386,055 ریال
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 دشتستان راد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 367,706 ریال
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 دشتستان راد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 367,706 ریال
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 دشتستان راد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 386,055 ریال
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 دشتستان راد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 359,449 ریال
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 دشتستان راد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 359,449 ریال
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 دشتستان راد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 359,449 ریال
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 دشتستان راد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 359,449 ریال
ورق گالوانیزه 2 میل رول 1250 دشتستان راد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق گالوانیزه 2 میل رول 1000 دشتستان راد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال

محصولات کارخانه دشتستان راد