درخواست ورق

"*" indicates required fields

عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال)
ورق گالوانیزه ۱.۵ میل عرض ۱ امیر کبیر کاشان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۹۰ میل عرض ۱ امیر کبیر کاشان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۹۰ میل عرض ۱.۲۵ امیر کبیر کاشان 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۷۰ میل عرض ۱.۲۵ امیر کبیر کاشان 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ میل عرض ۱ امیر کبیر کاشان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱ امیر کبیر کاشان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۴۵ میل عرض ۱ امیر کبیر کاشان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۴۰ میل عرض ۱ امیر کبیر کاشان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۵۰ میل عرض ۱ امیر کبیر کاشان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۶۰ میل عرض ۱ امیر کبیر کاشان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۷۰ میل عرض ۱ امیر کبیر کاشان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۸۰ میل عرض ۱ امیر کبیر کاشان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۵۰ میل عرض ۱.۲۵ امیر کبیر کاشان 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۴۵ میل عرض ۱.۲۵ امیر کبیر کاشان 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۴۰ میل عرض ۱.۲۵ امیر کبیر کاشان 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۸۰ میل عرض ۱.۲۵ امیر کبیر کاشان 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۶۰ میل عرض ۱.۲۵ امیر کبیر کاشان 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱.۲۵ امیر کبیر کاشان 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

آخرین بروزرسانی : 1403/03/06
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال)
ورق گالوانیزه ۰.۴۰ میل عرض ۱ تاراز شهرکرد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 397,055 ریال
ورق گالوانیزه ۰.۴۰ میل عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 397,055 ریال
ورق گالوانیزه ۰.۴۵ میل عرض ۱ تاراز شهرکرد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 388,798 ریال
ورق گالوانیزه ۰.۴۵ میل عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 388,798 ریال
ورق گالوانیزه ۰.۵۰ میل عرض ۱ تاراز شهرکرد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 370,449 ریال
ورق گالوانیزه ۰.۵۰ میل عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 370,449 ریال
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ میل عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 362,192 ریال
ورق گالوانیزه ۰.۶۰ میل عرض ۱ تاراز شهرکرد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 360,357 ریال
ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱ تاراز شهرکرد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 362,192 ریال
ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 362,192 ریال
ورق گالوانیزه ۰.۹۰ میل عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 360,357 ریال
ورق گالوانیزه ۰.۹۰ میل عرض ۱ تاراز شهرکرد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 360,357 ریال
ورق گالوانیزه ۰.۶۰ میل عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 360,357 ریال
ورق گالوانیزه ۰.۷۰ میل عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 360,357 ریال
ورق گالوانیزه ۰.۷۰ میل عرض ۱ تاراز شهرکرد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 360,357 ریال
ورق گالوانیزه ۰.۸۰ میل عرض ۱ تاراز شهرکرد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 360,357 ریال
ورق گالوانیزه ۰.۸۰ میل عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 360,357 ریال
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ میل عرض ۱ تاراز شهرکرد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 362,192 ریال
ورق گالوانیزه ۱.۵ میل عرض ۱ تاراز شهرکرد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 39,499 ریال
ورق گالوانیزه ۱.۵ میل عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱ تاراز شهرکرد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال)
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 خودرو شهرکرد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 362,201 ریال
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 خودرو شهرکرد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 362,201 ریال
ورق گالوانیزه 0.5 میل رول 1250 خودرو شهرکرد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 397,064 ریال
ورق گالوانیزه 0.5 میل رول 1000 خودرو شهرکرد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 397,064 ریال
ورق گالوانیزه 0.6 میل رول 1000 خودرو شهرکرد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 388,807 ریال
ورق گالوانیزه 0.6 میل رول 1250 خودرو شهرکرد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 388,807 ریال
ورق گالوانیزه 0.7 میل رول 1250 خودرو شهرکرد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 370,458 ریال
ورق گالوانیزه 0.7 میل رول 1000 خودرو شهرکرد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 370,458 ریال
ورق گالوانیزه 0.8 میل رول 1000 خودرو شهرکرد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 360,366 ریال
ورق گالوانیزه 0.8 میل رول 1250 خودرو شهرکرد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 360,366 ریال
ورق گالوانیزه 0.9 میل رول 1250 خودرو شهرکرد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 360,366 ریال
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 خودرو شهرکرد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 360,366 ریال
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 خودرو شهرکرد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 360,366 ریال
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 خودرو شهرکرد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 360,366 ریال
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 خودرو شهرکرد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 360,366 ریال
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 خودرو شهرکرد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 360,366 ریال
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 خودرو شهرکرد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 362,201 ریال
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 خودرو شهرکرد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 362,201 ریال
قیمت ورق گالوانیزه دشتستان راد

قیمت ورق گالوانیزه دشتستان راد

آخرین بروزرسانی : 1403/04/28
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال)
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 دشتستان راد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 359,449 ریال
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 دشتستان راد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 359,449 ریال
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 دشتستان راد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 386,055 ریال
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 دشتستان راد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 386,055 ریال
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 دشتستان راد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 359,449 ریال
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 دشتستان راد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 359,449 ریال
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 دشتستان راد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 367,706 ریال
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 دشتستان راد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 367,706 ریال
ورق گالوانیزه 2 میل رول 1000 دشتستان راد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 دشتستان راد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 359,449 ریال
ورق گالوانیزه 0.5 میل رول 1250 دشتستان راد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 397,064 ریال
ورق گالوانیزه 1.5 میل رول 1000 دشتستان راد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 370,458 ریال
ورق گالوانیزه 1.25 میل رول 1250 دشتستان راد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 359,449 ریال
ورق گالوانیزه 1 میل رول 1250 دشتستان راد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 359,449 ریال
ورق گالوانیزه 1.5 میل رول 1250 دشتستان راد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 370,458 ریال
ورق گالوانیزه 1.25 میل رول 1000 دشتستان راد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 359,449 ریال
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 دشتستان راد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 397,064 ریال
ورق گالوانیزه 2 میل رول 1250 دشتستان راد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال

قیمت ورق گالوانیزه

galvanized-sheet

نرخ فعلی

کمترین قیمت 49,500

واحد حجمی

کیلوگرم

واحد پولی

تومان

شاخه

ورق

کشور

ایران

نوع بازار

داخلی

تاریخ به روزرسانی

1403/02/19 چهارشنبه

ورق گالوانیزه چیست؟

ماده‌ای که در ساخت و سازهای مختلف به وفور به کار می‌رود، ورق گالوانیزه است. این ورق با ویژگی‌هایی همچون مقاومت بالا در برابر زنگ زدگی و خوردگی، توانسته است توجه بسیاری از صنعتگران و فعالان حوزه‌های عمرانی و صنعتی را به خود جلب کند. پوششی که از جنس روی بر روی این ورق اعمال می‌شود و فرآیند گالوانیزاسیونی که در کارخانه‌های فولادی صورت می‌گیرد، باعث می‌شود که این محصول توانایی تحمل تغییرات قیمتی روزانه و حتی لحظه‌ای را داشته باشد. به علاوه، هرچه ضخامت و کوتینگ این ورق بیشتر باشد، کیفیت و عمر مفید آن نیز افزایش می‌یابد که در نتیجه قیمت آن نیز به طبع افزایش خواهد یافت.

از آنجایی که قیمت ورق گالوانیزه به وابستگی به مواردی از قبیل ضخامت و کارخانه تولیدکننده، متغیر است، قیمت این محصول در بازار با دامنه‌ای از 46550 تا 70270 تومان برای هر کیلوگرم متغیر می‌باشد. باید توجه داشت که لیست قیمت‌ها به صورت دوره‌ای بروزرسانی می‌شود، و برخی از برندها و کارخانه‌های معتبر در این صنعت از جمله ورق شهر کرد، کاشان، هفت الماس، تاراز، قزاق، چین و امارات این محصول را تولید می‌کنند.

ورق گالوانیزه، با ابعاد و ضخامت‌های متنوع، در دو شکل رول و برش خورده در بازار عرضه می‌شود. این ورق‌ها را می‌توان در کارخانه‌ها و واحدهای مختلفی مانند کارخانه‌های تهران، بندر انزلی و بندرعباس یافت. علاوه بر این، فرا آهن نیز خدمات متنوعی از جمله برش، فرمینگ، نواربری و پانچ را برای مشتریانش فراهم می‌کند.

تحلیل‌های انجام شده نشان می‌دهد که به دلیل ویژگی ضدزنگ بودن، ورق گالوانیزه در بازار با تقاضای بسیاری مواجه است. اما به دلیل محدودیت در تولید داخلی، بخشی از این تقاضا از طریق ورق‌های وارداتی تأمین می‌شود. این موضوع یکی از عوامل اصلی نوسانات قیمت ورق گالوانیزه در بازار است و تأثیر گذار بر قیمت نهایی این محصول می‌باشد.

قیمت ورق گالوانیزه، همانند سایر انواع ورق‌ها، به صورت روزانه متغیر است. برای دسترسی به اطلاعات دقیق درباره نوسانات قیمت، می‌توانید به آیکون مرتبط در جدول مراجعه کنید. همچنین، در صورت نیاز به مشاوره یا انجام معاملات خرید و فروش، می‌توانید با کارشناسان فرا آهن تماس حاصل نمایید. این ارتباط می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات خرید خود را با اطلاعات دقیق‌تری بگیرید و بهره‌وری بیشتری در معاملات خود داشته باشید.پ

قیمت هر متر ورق گالوانیزه

قیمت هر متر ورق گالوانیزه تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار می‌گیرد، از جمله ضخامت و ابعاد ورق، کیفیت مواد استفاده شده در فرآیند تولید، مقدار سفارش و حجم خریداری شده، و نوسانات بازار.

به طور معمول، قیمت ورق گالوانیزه بر اساس وزن آن به صورت کیلوگرمی محاسبه می‌شود. برای تبدیل آن به قیمت هر متر، ابتدا باید وزن ورق را به متراژ مربع آن تبدیل کنیم. این کار با ضرب ضخامت ورق در جذب سطحی آن انجام می‌شود. به عنوان مثال، فرض کنید طول و عرض ورق گالوانیزه به ترتیب 2 و 1 متر باشد و ضخامت آن 1 میلیمتر باشد. در این صورت، وزن هر متر مربع ورق به صورت زیر محاسبه می‌شود:

وزن هر متر مربع = ضخامت ورق * جذب سطحی * 7.85

و به عنوان مثال، برای ورق گالوانیزه با ضخامت 1 میلیمتر و اندازه 2 × 1 متر، وزن هر متر مربع برابر با 7.85 کیلوگرم خواهد بود.

با محاسبه وزن هر متر مربع ورق گالوانیزه، می‌توان قیمت هر متر آن را با تقسیم قیمت کیلوگرمی بر وزن هر متر مربع، به دست آورد. این روش به عنوان یک روش معمول برای تخمین قیمت نهایی ورق گالوانیزه استفاده می‌شود. اما باید به یاد داشت که قیمت هر متر ورق گالوانیزه ممکن است به وفور در شرایط بازار و مکان خرید متفاوت باشد، بنابراین پیشنهاد می‌شود قبل از خرید با کارشناسان فرا آهن تماس بگیرید تا اطلاعات دقیقی درباره قیمت‌ها و شرایط خرید دریافت کنید.

برای خرید ورق گالوانیزه، باید به ابعاد و وزن مورد نیاز خود توجه کنید. با در نظر گرفتن اینکه کارخانه‌های مختلف قیمت ورق‌های گالوانیزه را به ازای هر کیلوگرم اعلام می‌کنند، بهتر است برای خرید ورق گالوانیزه قیمت‌گذاری بر اساس وزن صورت گیرد. جداول قیمتی فرا آهن نیز می‌توانند شما را در این مسیر همراهی کنند و قیمت هر کیلوگرم از ورق گالوانیزه را به شما نمایش دهند تا بهترین گزینه را انتخاب کنید. در نهایت، با در نظر گرفتن وزن مورد نیاز، می‌توانید قیمت نهایی خرید ورق گالوانیزه را محاسبه کنید و به خرید مورد نظر خود اقدام کنید.

قیمت روز ورق گالوانیزه

ورق‌های گالوانیزه با مقاومت بسیار بالا در برابر خوردگی، به عنوان یکی از مواد اساسی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. این محصولات به دلیل ویژگی‌های ماندگاری و کیفیت بالای خود، جزء انتخاب‌های اولیه بسیاری از تولیدکنندگان و صنایع مختلف محسوب می‌شوند. با این حال، از آنجایی که ابعاد مختلف این ورق‌ها در بازار به طور آماده موجود نیستند، معمولا برای تأمین نیازها و سفارشات خاص، لازم است این محصولات را به‌صورت سفارشی تهیه کرد.

یکی از ابعاد محبوب این محصولات، ورق گالوانیزه 6 متری است که با توجه به طول بالای آن، به‌طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ورق‌ها به صورت برش خورده و آماده به کاربردهای مختلف ارائه می‌شوند.

عوامل مختلفی بر تعیین قیمت ورق گالوانیزه 6 متری تأثیر می‌گذارند. به‌عنوان مثال، عرض ورق، فرآیند گالوانیزاسیون، برند تولیدکننده، وزن و… از جمله این عوامل است. با توجه به نیازها و استفاده‌های مختلف، ورق‌های گالوانیزه با عرض‌های مختلفی تهیه و به بازار عرضه می‌شوند. به‌عنوان مثال، ورق‌های با عرض‌های 1000 و 1500 میلی‌متر برش زده می‌شوند که به مشتریان ارائه می‌شوند.