قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه

کارخانه فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی : 1403/03/01
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت
ورق رنگی 0.6 میل عرض 1.25 سبز فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق رنگی ۰.۵ میل عرض 1.25 قهوه ای روشن فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق اسید شویی ضخامت ۲.۵ میل عرض ۱ فولاد مبارکه 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی ۰.۵ میل عرض 1.25 قهوه ای سوخته فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق رنگی ۰.۵ میل عرض 1.25 نارنجی فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق رنگی ۰.۵ میل عرض 1.25 پرتقالی فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق اسید شویی ضخامت ۲ میل عرض ۱ فولاد مبارکه 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی ۰.۵ میل عرض 1.25 سفید فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق اسید شویی ضخامت ۲ میل عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی ۰.4 میل عرض 1.25 سفید فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق اسید شویی ضخامت ۳ میل عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی ۰.7 میل عرض 1.25 آبی فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق اسید شویی ضخامت ۳ میل عرض ۱ فولاد مبارکه 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی ۰.6 میل عرض 1.25 آبی فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق روغنی ۰.۵۰ میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه - - 389,724 ریال
ورق رنگی ۰.۵ میل عرض 1.25 آبی فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق روغنی ۰.۸۰ میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه - - ریال
ورق رنگی ۰.4 میل عرض 1.25 آبی فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق رنگی ۰.4 میل عرض 1.25 قرمز فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۶۰ میل عرض ۱ فولاد مبارکه 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 398,899 ریال
ورق رنگی ۰.6 میل عرض 1.25 قرمز فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۶۰ میل عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 398,899 ریال
ورق گالوانیزه ۰.۵۰ میل عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 417,247 ریال
ورق گالوانیزه ۰.۵۰ میل عرض ۱ فولاد مبارکه 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 400,733 ریال
ورق روغنی ۲ میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۱.۵ میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۱.۵ میل رول عرض ۱ فولاد مبارکه 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 364,954 ریال
ورق روغنی ۱.۲۵ میل رول عرض ۱ فولاد مبارکه 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 364,954 ریال
ورق روغنی ۱.۲۵ میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 364,954 ریال
ورق روغنی ۱ میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 363,119 ریال
ورق روغنی ۰.۵۰ میل رول عرض ۱ فولاد مبارکه 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 389,724 ریال
ورق روغنی ۱ میل رول عرض ۱ فولاد مبارکه 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 364,954 ریال
ورق روغنی ۰.۶۰ میل رول عرض ۱ فولاد مبارکه 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 370,458 ریال
ورق روغنی ۰.۶۰ میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 2 میل رول عرض ۱ فولاد مبارکه 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 385,320 ریال
ورق سیاه 3 میل رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 443,110 ریال
ورق روغنی ۰.۷۰ میل رول عرض ۱ فولاد مبارکه 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 365,871 ریال
ورق روغنی ۰.۷۰ میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 2.5 میل رول عرض ۱ فولاد مبارکه 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 365,130 ریال
ورق سیاه 2.5 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 438,530 ریال
ورق روغنی ۰.۸۰ میل رول عرض ۱ فولاد مبارکه 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 363,119 ریال
ورق روغنی ۰.۹۰ میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 363,119 ریال
ورق رنگی ۰.7 میل عرض 1.25 سفید فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 میل عرض 1.25 سفید فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۰.۹۰ میل رول عرض ۱ فولاد مبارکه 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 363,119 ریال
ورق رنگی ۰.۵ میل عرض 1.25 قرمز فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۷۰ میل عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۷۰ میل عرض ۱ فولاد مبارکه 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 2 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 377,980 ریال
ورق سیاه 3 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 436,690 ریال
ورق سیاه 4 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 456,880 ریال
ورق سیاه 5 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 456,880 ریال
ورق سیاه 4 میل رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 443,110 ریال
ورق سیاه 6 میل رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 470,640 ریال
ورق سیاه 5 میل رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 456,880 ریال
ورق سیاه 8 میل رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 452,290 ریال
ورق سیاه 10 میل رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 422,930 ریال
ورق سیاه 12 میل رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 422,930 ریال
ورق سیاه 15 میل رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 411,000 ریال
ورق سیاه 8 میلی متر شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 413,760 ریال
ورق سیاه 15 میل شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه - - 321,834 ریال
ورق سیاه 6 میل شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 445,870 ریال
ورق سیاه 12 میل شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 401,830 ریال
ورق سیاه 10 میل شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 413,760 ریال

معرفی کارخانه فولاد مبارکه اصفهان

راه های ارتباطی

آدرس:

اصفهان، شهر مباركه

شماره تماس:
03152732200
وبسایت:
https://www.msc.ir
نام مدیر عامل:
محمدیاسر طیب نیا
سال تاسیس:
1360

شرکت فولاد مبارکه اصفهان یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی و بزرگترین مجتمع تولید فولاد در ایران است. این شرکت در زمینی به مساحت ۳۵ کیلومتر مربع در نزدیکی شهر مبارکه و در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده‌است.

تاریخچه شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکهٔ اصفهان در ۲۳ دی ماه ۱۳۷۱ احداث شد و در سال ۱۳۷۵ به بهره‌برداری رسید. این شرکت در ابتدا با ظرفیت تولید سالانه ۲.۲ میلیون تن فولاد تخت نورد آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۸۰ به ظرفیت ۵.۷ میلیون تن افزایش یافت. در سال ۱۳۸۳ نیز ظرفیت تولید این شرکت به ۹ میلیون تن رسید و در سال ۱۳۹۰ به ۱۲ میلیون تن افزایش یافت. در حال حاضر، ظرفیت تولید فولاد مبارکه ۱۰.۳ میلیون تن در سال است.

محصولات شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان انواع محصولات فولادی تخت، گرم و سرد، نوردیده، قلع اندود و رنگی تولید می‌کند. این محصولات در صنایع مختلف از جمله ساختمان، خودروسازی، صنایع غذایی، لوازم خانگی و غیره کاربرد دارند.

صادرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات فولادی در ایران است. این شرکت در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲.۵ میلیون تن محصولات فولادی به ۵۵ کشور جهان صادر کرد.

افتخارات شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در طول فعالیت خود موفق به کسب جوایز و افتخارات متعددی شده‌است. از جمله این افتخارات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کسب رتبه نخست جایزه ملی تعالی سازمانی در ۱۱ دوره متوالی
 • کسب رتبه نخست جایزه شرکت دانشی در ۶ دوره متوالی
 • حضور در میان 25 شرکت برتر دانشی آسیا در سال‌های 2015 و 2017

اهمیت اقتصادی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. این شرکت یکی از بزرگترین منابع درآمد ارزی برای ایران است و همچنین به عنوان یک موتور محرکه برای صنایع پایین دستی فولاد در کشور عمل می‌کند.

آینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید خود به ۱۵ میلیون تن در سال است. این شرکت همچنین در حال توسعه محصولات جدید و نوآورانه است. با تحقق این اهداف، شرکت فولاد مبارکه اصفهان نقش مهم‌تری در اقتصاد ایران ایفا خواهد کرد..

گواهینامه های شرکت مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در زمینه‌های مختلف مدیریتی، زیست‌محیطی و کیفیت، موفق به کسب گواهینامه‌های بین‌المللی متعددی شده‌است. از جمله این گواهینامه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

گواهینامه‌های مدیریتی

 • ISO 9001:2015 (سیستم مدیریت کیفیت)
 • ISO 14001:2015 (سیستم مدیریت زیست‌محیطی)
 • ISO 45001:2018 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)
 • ISO 50001:2018 (سیستم مدیریت انرژی)
 • OHSAS 18001:2007 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)
 • ISO 22000:2005 (سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی)
 • ISO 10002:2018 (سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات)
 • ISO 10004:2018 (سیستم مدیریت رضایت مشتری)

گواهینامه‌های زیست‌محیطی

 • گواهینامه مشارکت در پایش گازهای گلخانه‌ای از انجمن جهانی فولاد
 • نشان GOLDEN GLOBE از جامعه مدیریت سبز اروپا
 • نشان سبز از انجمن مدیریت سبز ایران

گواهینامه‌های کیفیت

 • گواهینامه‌های کیفیت محصول از شرکت‌های بازرسی بین‌المللی مانند SGS، Bureau Veritas، Lloyd’s Register و DNV GL

این گواهینامه‌ها نشان‌دهنده‌ی تلاش شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای بهبود مستمر عملکرد خود در زمینه‌های مختلف است. این شرکت با کسب این گواهینامه‌ها، خود را به عنوان یکی از پیشروترین شرکت‌های صنعتی در ایران و جهان معرفی کرده‌است.

ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه یکی از پرکاربردترین انواع ورق در ایران است که به صورت گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ورق از فولاد کربنی با درصد کربن پایین تولید می‌شود و دارای سطحی صاف و صیقلی است.

ویژگی‌های ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه دارای ویژگی‌های زیر است:

 • سطح صاف و صیقلی
 • مقاومت متوسط در برابر خوردگی
 • قابلیت شکل‌پذیری بالا
 • قیمت مناسب

کاربردهای ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه در صنایع مختلف زیر کاربرد دارد:

 • ساختمان: ساخت اسکلت ساختمان، سقف، دیوار و سایر سازه‌های ساختمانی
 • خودروسازی: ساخت بدنه خودرو، قطعات داخلی و خارجی خودرو
 • صنایع غذایی: ساخت تجهیزات و مخازن صنایع غذایی
 • لوازم خانگی: ساخت بدنه و قطعات لوازم خانگی
 • بسته‌بندی: ساخت کارتن، جعبه و سایر محصولات بسته‌بندی
 • دیگر صنایع: ساخت سازه‌های فلزی، تجهیزات صنعتی و غیره

استانداردهای ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه بر اساس استاندارد DIN آلمان تولید می‌شود. این استاندارد مشخصات فنی ورق سیاه را در زمینه‌های زیر تعیین می‌کند:

 • ضخامت
 • عرض
 • طول
 • درصد کربن
 • خواص مکانیکی
 • خواص خوردگی

انواع ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه در دو نوع صنعتی و معمولی تولید می‌شود. ورق سیاه صنعتی دارای کیفیت بالاتر و قیمت بالاتری نسبت به ورق سیاه معمولی است.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند ضخامت، عرض، طول، درصد کربن و کیفیت ورق تعیین می‌شود. در حال حاضر، قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه در بازار ایران بین 20 تا 100 هزار تومان در هر متر مربع است.

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه یکی از پرکاربردترین انواع ورق در ایران است که به صورت گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ورق از فولاد کربنی با درصد کربن پایین تولید می‌شود و سپس با یک لایه روی پوشانده می‌شود. لایه روی به ورق گالوانیزه مقاومت بالایی در برابر خوردگی و زنگ زدگی می‌دهد.

ویژگی‌های ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه دارای ویژگی‌های زیر است:

 • مقاومت بالا در برابر خوردگی و زنگ زدگی
 • سطح صاف و صیقلی
 • قابلیت شکل‌پذیری بالا
 • قیمت مناسب

کاربردهای ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه در صنایع مختلف زیر کاربرد دارد:

 • ساختمان: ساخت اسکلت ساختمان، سقف، دیوار و سایر سازه‌های ساختمانی
 • خودروسازی: ساخت بدنه خودرو، قطعات داخلی و خارجی خودرو
 • صنایع غذایی: ساخت تجهیزات و مخازن صنایع غذایی
 • لوازم خانگی: ساخت بدنه و قطعات لوازم خانگی
 • بسته‌بندی: ساخت کارتن، جعبه و سایر محصولات بسته‌بندی
 • دیگر صنایع: ساخت سازه‌های فلزی، تجهیزات صنعتی و غیره

استانداردهای ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه بر اساس استاندارد DIN آلمان تولید می‌شود. این استاندارد مشخصات فنی ورق گالوانیزه را در زمینه‌های زیر تعیین می‌کند:

 • ضخامت
 • عرض
 • طول
 • درصد کربن
 • خواص مکانیکی
 • خواص خوردگی

انواع ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه در دو نوع سرد و گرم تولید می‌شود. ورق گالوانیزه سرد دارای کیفیت بالاتر و قیمت بالاتری نسبت به ورق گالوانیزه گرم است.

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند ضخامت، عرض، طول، درصد کربن، کیفیت ورق و نوع نورد (سرد یا گرم) تعیین می‌شود. در حال حاضر، قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه در بازار ایران بین 30 تا 150 هزار تومان در هر متر مربع است.

جمع‌بندی

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه یکی از محصولات باکیفیت و پرکاربرد در ایران است که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ورق دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی و زنگ زدگی، سطحی صاف و صیقلی، قابلیت شکل‌پذیری بالا و قیمت مناسب است.

ورق رنگی فولاد مبارکه

ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان یکی از پرکاربردترین انواع ورق در ایران است که به صورت گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ورق از ورق گالوانیزه تولید می‌شود و سپس با یک لایه رنگ پوشانده می‌شود. لایه رنگ به ورق رنگی مقاومت بالایی در برابر خوردگی و زنگ زدگی و همچنین ظاهری زیبا و چشم‌نواز می‌دهد.

ویژگی‌های ورق رنگی فولاد مبارکه

ورق رنگی فولاد مبارکه دارای ویژگی‌های زیر است:

 • مقاومت بالا در برابر خوردگی و زنگ زدگی
 • ظاهری زیبا و چشم‌نواز
 • قابلیت شکل‌پذیری بالا
 • قیمت مناسب

کاربردهای ورق رنگی فولاد مبارکه

ورق رنگی فولاد مبارکه در صنایع مختلف زیر کاربرد دارد:

 • ساختمان: ساخت سقف، دیوار، نما، شیروانی و سایر سازه‌های ساختمانی
 • خودروسازی: ساخت بدنه خودرو، قطعات داخلی و خارجی خودرو
 • صنایع غذایی: ساخت تجهیزات و مخازن صنایع غذایی
 • لوازم خانگی: ساخت بدنه و قطعات لوازم خانگی
 • بسته‌بندی: ساخت کارتن، جعبه و سایر محصولات بسته‌بندی
 • دیگر صنایع: ساخت سازه‌های فلزی، تجهیزات صنعتی و غیره

استانداردهای ورق رنگی فولاد مبارکه

ورق رنگی فولاد مبارکه بر اساس استاندارد DIN آلمان تولید می‌شود. این استاندارد مشخصات فنی ورق رنگی را در زمینه‌های زیر تعیین می‌کند:

 • ضخامت
 • عرض
 • طول
 • درصد کربن
 • خواص مکانیکی
 • خواص خوردگی

انواع ورق رنگی فولاد مبارکه

ورق رنگی فولاد مبارکه در دو نوع گالوانیزه گرم و گالوانیزه سرد تولید می‌شود. ورق رنگی گالوانیزه گرم دارای کیفیت بالاتر و قیمت بالاتری نسبت به ورق رنگی گالوانیزه سرد است.

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند ضخامت، عرض، طول، درصد کربن، کیفیت ورق، نوع نورد (سرد یا گرم) و نوع رنگ تعیین می‌شود. در حال حاضر، قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه در بازار ایران بین 50 تا 250 هزار تومان در هر متر مربع است.

ورق روغنی فولاد مبارکه

ورق روغنی یکی از انواع ورق فولادی است که از فولاد کربنی با درصد کربن پایین تولید می‌شود. این ورق دارای سطحی صاف و صیقلی است که به دلیل عملیات نورد سرد ایجاد می‌شود.

ورق روغنی فولاد مبارکه یکی از پرکاربردترین انواع ورق فولادی در ایران است که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ورق دارای ویژگی‌های زیر است:

 • سطح صاف و صیقلی
 • قابلیت شکل‌پذیری بالا
 • قیمت مناسب

کاربردهای ورق روغنی فولاد مبارکه عبارتند از:

 • ساختمان: ساخت سقف، دیوار، نما، شیروانی و سایر سازه‌های ساختمانی
 • لوازم خانگی: ساخت بدنه و قطعات لوازم خانگی
 • مبلمان: ساخت مبلمان و صندلی
 • بسته‌بندی: ساخت کارتن، جعبه و سایر محصولات بسته‌بندی
 • دیگر صنایع: ساخت سازه‌های فلزی، تجهیزات صنعتی و غیره

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند ضخامت، عرض، طول و کیفیت ورق تعیین می‌شود. در حال حاضر، قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه در بازار ایران بین 20 تا 100 هزار تومان در هر متر مربع است.

ورق اسید شویی فولاد مبارکه اصفهان یکی از انواع ورق فولادی است که از ورق گرم نوردیده تولید می‌شود. این ورق پس از تولید، در حوضچه‌های اسید کلریدریک قرار می‌گیرد تا ناخالصی‌ها و زنگ زدگی‌های سطح آن از بین برود. در نتیجه، این ورق دارای سطحی براق و درخشان می‌شود.

ورق اسیدشویی فولاد مبارکه

ورق اسید شویی فولاد مبارکه سپاهان دارای ویژگی‌های زیر است:

 • سطح براق و درخشان
 • مقاومت متوسط در برابر خوردگی
 • قابلیت شکل‌پذیری بالا
 • قیمت مناسب

کاربردهای ورق اسید شویی فولاد مبارکه سپاهان عبارتند از:

 • ساختمان: ساخت سقف، دیوار، نما، شیروانی و سایر سازه‌های ساختمانی
 • خودروسازی: ساخت بدنه خودرو، قطعات داخلی و خارجی خودرو
 • صنایع غذایی: ساخت تجهیزات و مخازن صنایع غذایی
 • لوازم خانگی: ساخت بدنه و قطعات لوازم خانگی
 • بسته‌بندی: ساخت کارتن، جعبه و سایر محصولات بسته‌بندی
 • دیگر صنایع: ساخت سازه‌های فلزی، تجهیزات صنعتی و غیره

قیمت ورق اسید شویی فولاد مبارکه سپاهان تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند ضخامت، عرض، طول و کیفیت ورق تعیین می‌شود. در حال حاضر، قیمت ورق اسید شویی فولاد مبارکه سپاهان در بازار ایران بین 20 تا 100 هزار تومان در هر متر مربع است.

تفاوت ورق اسید شویی و ورق روغنی

ورق اسید شویی و ورق روغنی هر دو از ورق گرم نوردیده تولید می‌شوند. با این حال، تفاوت‌های اساسی بین این دو ورق وجود دارد.

 • سطح: ورق اسید شویی دارای سطحی براق و درخشان است، در حالی که ورق روغنی دارای سطحی صاف و صیقلی است.
 • خوردگی: ورق اسید شویی مقاومت متوسطی در برابر خوردگی دارد، در حالی که ورق روغنی مقاومت کمتری در برابر خوردگی دارد.
 • شکل‌پذیری: ورق اسید شویی قابلیت شکل‌پذیری بالایی دارد، در حالی که ورق روغنی قابلیت شکل‌پذیری کمتری دارد.
 • قیمت: ورق اسید شویی قیمتی بالاتر از ورق روغنی دارد.