درخواست ورق

"*" indicates required fields

قیمت ورق سیاه st37

آخرین بروزرسانی : 1403/05/02
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت
ورق سیاه 8 میل شیت ۶*۱.۲۵ کاویان 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 10 میل شیت ۶*۱.۲۵ کاویان 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 40 میل شیت طول*۱.۲۵ کاویان 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 244,954 ریال
ورق سیاه 15 میل فابریک 1250 خرم آباد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 256,880 ریال
ورق سیاه 50 میل فابریک 1250 خرم آباد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 241,280 ریال
ورق سیاه 30 میل شیت طول*۱.۲۵ کاویان 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 300,910 ریال
ورق سیاه 25 میل فابریک 1000 خرم آباد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 255,000 ریال
ورق سیاه 8 میل فابریک 1200 قطعات فولادی 1.2 میلی متر انبار اصفهان, کارخانه 354,000 ریال
ورق سیاه 30 میل فابریک 1250 خرم آباد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 227,520 ریال
ورق سیاه 25 میل شیت ۶*۱.۵ کاویان 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 293,570 ریال
ورق سیاه 35 میل فابریک 1250 خرم آباد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 30 میل شیت طول*۱.۵ کاویان 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 291,740 ریال
ورق سیاه 45شیت طول*۱.۲۵ کاویان 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 300,910 ریال
ورق سیاه 60 میل فابریک 1250 خرم آباد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 20 میل فابریک 1000 فولاد اصفهان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 247,700 ریال
ورق سیاه 25 میل فابریک 1000 فولاد اصفهان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 243,110 ریال
ورق سیاه 30 میل فابریک 1000 فولاد اصفهان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 40 میل فابریک 1000 فولاد اصفهان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 50 میل فابریک 1000 فولاد اصفهان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 40 میل فابریک 1250 خرم آباد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 15 میل فابریک 1000 فولاد اصفهان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 60 میل فابریک 1000 فولاد اصفهان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 10 میل فابریک 1200 قطعات فولادی 1.2 میلی متر انبار اصفهان, کارخانه 349,001 ریال
ورق سیاه 12 میل فابریک 1200 قطعات فولادی 1.2 میلی متر انبار اصفهان, کارخانه 349,000 ریال
ورق سیاه 15 میل فابریک 1200 قطعات فولادی 1.2 میلی متر انبار اصفهان, کارخانه 349,000 ریال
ورق سیاه 20 میل فابریک 1200 قطعات فولادی 1.2 میلی متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 2 میل فابریک 1000 ساوه 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 2 میل فابریک 1250 ساوه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 2 میل برش خورده 1000 ساوه 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 2 میل برش خورده 1250 ساوه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 12 میل رول عرض ۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 318,348 ریال
ورق سیاه 6 میل رول عرض ۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 334,862 ریال
ورق سیاه 5 میل رول عرض ۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 5 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد سبا 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 8 میل رول عرض ۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 341,284 ریال
ورق سیاه 4 میل رول عرض ۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 335,779 ریال
ورق سیاه 4 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد سبا 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 میل رول عرض ۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 10 میل شیت ۶*۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 327,522 ریال
ورق سیاه 12 میل ۶*۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 320,183 ریال
ورق سیاه 3 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد سبا 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 330,275 ریال
ورق سیاه 10 میل رول عرض ۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 325,688 ریال
ورق سیاه 2 میل رول عرض ۱ فولاد مبارکه 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 385,320 ریال
ورق سیاه 3 میل رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 443,110 ریال
ورق سیاه 2.5 میل رول عرض ۱ فولاد مبارکه 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 365,130 ریال
ورق سیاه 2.5 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 438,530 ریال
ورق سیاه 8 میل شیت ۶*۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 343,119 ریال
ورق سیاه 6 میل شیت ۶*۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 336,697 ریال
ورق سیاه 2.5 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد سبا 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 2 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 331,192 ریال
ورق سیاه 2 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 377,980 ریال
ورق سیاه 3 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 436,690 ریال
ورق سیاه 4 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 456,880 ریال
ورق سیاه 5 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 456,880 ریال
ورق سیاه 4 میل رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 443,110 ریال
ورق سیاه 6 میل رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 470,640 ریال
ورق سیاه 5 میل رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 456,880 ریال
ورق سیاه 8 میل رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 452,290 ریال
ورق سیاه 10 میل رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 422,930 ریال
ورق سیاه 12 میل رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 422,930 ریال
ورق سیاه 15 میل رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 411,000 ریال
ورق سیاه 8 میلی متر شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 413,760 ریال
ورق سیاه 15 میل شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه - - 321,834 ریال
ورق سیاه 6 میل شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 445,870 ریال
ورق سیاه 12 میل شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 401,830 ریال
ورق سیاه 10 میل شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 413,760 ریال
ورق سیاه 12 میل شیت ۶*۲ اکسین 2 متر انبار اصفهان, کارخانه 409,170 ریال
ورق سیاه 10 میل شیت ۶*۲ اکسین 2 متر انبار اصفهان, کارخانه 443,110 ریال
ورق سیاه 35 میل شیت ۶*۲ اکسین 2 متر انبار اصفهان, کارخانه 309,170 ریال
ورق سیاه 25 میل شیت ۶*۱.۲۵ کاویان 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 296,330 ریال
ورق سیاه 20 میل شیت ۶*۱.۵ کاویان 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 293,570 ریال
ورق سیاه 20 میل شیت ۶*۱.۲۵ کاویان 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 307,330 ریال
ورق 15 سیاه شیت ۶*۱.۵ کاویان 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 365,130 ریال
ورق سیاه 15 میل شیت ۶*۱.۲۵ کاویان 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 12 میل شیت ۶*۱.۵ کاویان 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 40 میل شیت طول*۱.۵ کاویان 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 262,385 ریال
ورق سیاه 35 میل شیت طول*۱.۵ کاویان 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 302,750 ریال
ورق سیاه 20 میل فابریک 1000 خرم آباد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 20 میل فابریک 1250 خرم آباد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 25 میل فابریک 1250 خرم آباد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال

لیست قیمت ورق سیاه st37

در این صفحه، میتوانید لیست قیمت ورق‌های st37 تولیدی از کارخانجات مختلف اصفهان و سایر مناطق را مشاهده کنید. این اطلاعات شامل قیمت‌های ارائه شده توسط کارخانجاتی چون اکسین اهواز و کاویان اهواز می‌شود. برای خرید هر ورق، کافیست روی گزینه “خرید” در کنار محصول موردنظر کلیک کنید و سفارش خود را ثبت کنید. تیم کارشناسان ما پس از دریافت سفارش، با شما تماس خواهند گرفت. همچنین، اگر نیاز به اطلاعات بیشتر یا اطمینان از قیمت ورق سیاه دارید، می‌توانید با شماره‌های 03132920000  تماس بگیرید و راهنمایی‌های لازم را از کارشناسان ما دریافت کنید. اپلیکشن فرا آهن رود نیز امکان خرید آسان‌تری را برای شما فراهم کرده و شما می‌توانید در هر زمان و مکانی که باشید، درخواست خود را به ما ارسال کنید.

خرید ورق st37

جهت خرید ورق فولادی نوع st37، به افرادی که به دنبال این محصول هستند، توصیه می‌شود به سایت‌های معتبر خرید و فروش آهن‌آلات از جمله وبسایت فرا آهن زنده رود  مراجعه نمایند. برای دریافت آخرین تغییرات قیمت روز ورق st37، مرکزآهن با امکانات روزانه خود، در خدمت شماست. در هنگام خرید این نوع محصولات فولادی، توجه به ضخامت و هدف استفاده از آن امری حیاتی است. امکان خرید ورق فولادی st37 از کارخانه‌های مختلف در سراسر ایران وجود دارد. تیم متخصص فرا آهن، با توجه به انتخاب شما، می‌تواند ورق سیاه st37 را از کارخانه مورد نظر شما به محل پروژه ارسال نماید. اطمینان حاصل کنید که با توجه به نیازها و مشخصات موردنظر، محصول مطلوب خود را انتخاب کرده و از خدمات حرفه‌ای مرکزآهن بهره‌مند شوید.

خصوصیات ورق st37

ورق st37 با توجه به درصد عناصر آلیاژی، از انعطاف‌پذیری بالا و استحکام قابل توجهی برخوردار است. یکی از خصوصیات منحصربه‌فرد این ورق، قابلیت جوش‌پذیری مناسب آن است. این ویژگی‌ها باعث جلب توجه صنایع مختلف شده و به وسیله‌ی آن‌ها در بسیاری از پروژه‌ها استفاده می‌شود. این ورق با ابعاد مختلفی تولید می‌شود که از جمله پرکاربردترین آن‌ها می‌توان به اندازه‌های 1*2، 1.25*1.5، 1.5*3 و 1.25*6 اشاره کرد. در فرآیند تولید این ورق از استانداردهای S235JR و ASTM:A283C استفاده می‌شود. تنوع در تولیدات کارخانجات مختلف، به واسطه کیفیت، ضخامت، و استفاده از استانداردهای مختلف، باعث شده است که قیمت ورق سیاه st37 متنوع و قابل تنوع باشد.

تولیدکنندگان ورق st37 در کشور

متعددی از برندها در ایران به تولید ورق سیاه st37 مشغول به کار هستند، که از جمله برجسته‌ترین آن‌ها می‌توان به فولاد مبارکه اصفهان، فولاد کاویان، و فولاد اکسین اشاره کرد. هر یک از این کارخانه‌ها برای تولید این محصول از استانداردها و تجهیزات خاصی استفاده می‌کنند که این مسئله به شدت بر قیمت نهایی ورق تأثیر می‌گذارد. عواملی مانند قیمت فولاد st37 و نوسانات بازار همچنین بر نرخ نهایی این محصول تأثیرگذار هستند.

به عنوان مثال، کیفیت ورق st37 تولید شده در کارخانه فولاد مبارکه نسبت به سایر برندها بالاتر است و بسیاری از صنایع و پروژه‌های حساس از تولیدات این شرکت بهره‌مند می‌شوند. بهتر است قبل از خرید، اطلاعات کاملی از مشخصات و قیمت ورق آهن st37 تولیدکنندگان مختلف جمع‌آوری کنید و محصولی که بهترین تطابق با نیازهای شما را دارد را انتخاب نمایید.

قیمت ورق st37 فولاد مبارکه اصفهان

در این صفحه می‌توانید قیمت انواع ورق st37 تولیدی کارخانجات اصفهان و سایر شهرها اعم از کارخانه اکسین اهواز و کاویان اهواز را مشاهده نمایید. برای خرید این ورق کافی است بر روی گزینه خرید در کنار محصول موردنظر کلیک نموده و سفارش خود را ثبت نمایید تا کارشناسان با شما تماس بگیرند. همچنین چنانچه می‌خواهید از قیمت ورق st37 مطمئن شوید می‌توانید با شماره‌های 03132920000- در سایت تماس بگیرید و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنید.